Biblia Online i MP3

Pastor Marek Tomczyński ze zboru w Legnicy

Dlaczego Biblia ? - Przemyślenia Pastora Marka Tomczyńskiego ze zboru w Legnicy. Dzięki łasce Jezusa Chrystusa wyszedł z choroby alkoholowej. Pastor opowiada co znaczy dla niego czytanie i stosowanie słowa Bożego (Pisma Świętego) w codziennym życiu.

Biblia Online :: Strona internetowa na temat Biblii

Polecamy Biblię Online. Ciekawa strona, na której można zapoznać się z treścią Bibli. Strona zawiera różne przekłady bibli. W tym kilka przekładów Biblii audio do słuchania przez stronę. Możliwość wyszukiwana wersetów. Adres strony to: http://biblia-online.pl/biblia.html. Kliknij na obrazek obok aby zobaczyć stronę.

Biblia do słuchania :: Biblia mp3 na stronie Zboru

Poniżej do ściągnięcia oraz słuchania Biblia mp3. Udostępniona dzięki pracy Zboru "Nowe Życie" z Gdańska. Adres strony nowe życie: http://www.ccnz.pl. Kliknij na obrazek obok aby zobaczyć stronę.

   

STARY TESTAMENT

I Księga Mojżeszowa
Słuchaj      Ściągnij (81 MB) 

II Księga Mojżeszowa
Słuchaj      Ściągnij (82 MB)

III Księga Mojżeszowa
Słuchaj      Ściągnij (64 MB)

IV Księga Mojżeszowa
Słuchaj      Ściągnij (85 MB)

V Księga Mojżeszowa
Słuchaj      Ściągnij (73 MB)

Księga Jozuego
Słuchaj      Ściągnij (51 MB)

Księga Sędziów
Słuchaj      Ściągnij (52 MB)

Księga Rut
Słuchaj      Ściągnij (7 MB) 

I Księga Samuela
Słuchaj      Ściągnij (69 MB)

II Księga Samuela
Słuchaj      Ściągnij (60 MB)

I Księga Królewska
Słuchaj      Ściągnij (53 MB)

II Księga Królewska
Słuchaj      Ściągnij (54 MB)

I Księga Kronik
Słuchaj      Ściągnij (66 MB)

II Księga Kronik
Słuchaj      Ściągnij (86 MB)

Księga Ezdrasza
Słuchaj      Ściągnij (24 MB)

Księga Nehemiasza
Słuchaj      Ściągnij (35 MB)

Księga Estery
Słuchaj      Ściągnij (18 MB)

Księga Joba
Słuchaj      Ściągnij (59 MB)

Księga Psalmów
Słuchaj      Ściągnij (150 MB)

Księga Przypowieści Salomona
Słuchaj      Ściągnij (55 MB)

Księga Kaznodziei Salomona
Słuchaj      Ściągnij (18 MB)

Pieśń nad Pieśniami
Słuchaj      Ściągnij (9 MB)

Księga Izajasza
Słuchaj      Ściągnij (122 MB)

Księga Jeremiasza
Słuchaj      Ściągnij (135 MB)

Treny
Słuchaj      Ściągnij (12 MB)

Księga Ezechiela
Słuchaj      Ściągnij (121 MB)

Księga Daniela
Słuchaj      Ściągnij (39 MB)

Księga Ozeasza
Słuchaj      Ściągnij (17 MB)

Księga Joela
Słuchaj      Ściągnij (7 MB)

Księga Amosa
Słuchaj      Ściągnij (13 MB)

Księga Abdiasza
Słuchaj      Ściągnij (2 MB)

Księga Jonasza
Słuchaj      Ściągnij (4 MB)

Księga Micheasza
Słuchaj      Ściągnij (10 MB)

Księga Nahuma
Słuchaj      Ściągnij (4 MB)

Księga Habakuka
Słuchaj      Ściągnij (5 MB)

Księga Sofoniasza
Słuchaj      Ściągnij (5 MB)

Księga Aggeusza
Słuchaj      Ściągnij (4 MB)

Księga Zachariasza
Słuchaj      Ściągnij (20 MB)

Księga Malachiasza
Słuchaj      Ściągnij (6 MB)

NOWY TESTAMENT

Ewangelia św. Mateusza
Słuchaj      Ściągnij (156 MB)

Ewangelia św. Marka
Słuchaj      Ściągnij (48 MB)

Ewangelia św. Łukasza
Słuchaj      Ściągnij (82 MB)

Ewangelia św. Jana
Słuchaj      Ściągnij (59 MB)

Dzieje Apostolskie
Słuchaj      Ściągnij (78 MB)

List do Rzymian
Słuchaj      Ściągnij (33 MB)

I List do Koryntian
Słuchaj      Ściągnij (31 MB)

II List do Koryntian
Słuchaj      Ściągnij (22 MB)

List do Galacjan
Słuchaj      Ściągnij (12 MB)

List do Efezjan
Słuchaj      Ściągnij (12 MB)

List do Filipian
Słuchaj      Ściągnij (8 MB)

List do Kolosan
Słuchaj      Ściągnij (7 MB)

I List do Tesaloniczan
Słuchaj      Ściągnij (7 MB)

II List do Tesaloniczan
Słuchaj      Ściągnij (4 MB)

I List do Tymoteusza
Słuchaj      Ściągnij (19 MB)

II List do Tymoteusza
Słuchaj      Ściągnij (13 MB)

List do Tytusa
Słuchaj      Ściągnij (7 MB)

List do Filemona
Słuchaj      Ściągnij (3 MB)

List do Hebrajczyków
Słuchaj      Ściągnij (25 MB)

List św. Jakuba
Słuchaj      Ściągnij (18 MB)

I List św. Piotra
Słuchaj      Ściągnij (19 MB)

II List św. Piotra
Słuchaj      Ściągnij (12 MB)

I List św. Jana
Słuchaj      Ściągnij (17 MB)

II List św. Jana
Słuchaj      Ściągnij (2 MB)

III List św. Jana
Słuchaj      Ściągnij (2 MB)

List św. Judy
Słuchaj      Ściągnij (2 MB)

Objawienie św. Jana
Słuchaj      Ściągnij (36 MB)